Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakotfica kotfica
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viakotfica kotfica
4960 ec40 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaAmericanlover Americanlover
5617 5546 500
Reposted fromjottos jottos viatobecontinued tobecontinued
7393 b164 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viakotfica kotfica
3309 edf5
Reposted fromkarahippie karahippie viahoneybunny honeybunny

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viayouaresonaive youaresonaive
1967 c8a8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
0336 92e0 500
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
2842 b93b 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viagreens greens
1800 5093 500
Reposted fromZircon Zircon viaaura-lunaris aura-lunaris
4955 19d4 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viakotfica kotfica
2529 1d38 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viacaligula caligula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl